Informasjon om høringssvar fra styret i Faglig råd til Nordahl sin rapport

Det er flott at det er engasjement, og vi i styret for Faglig råd setter pris på tilbakemeldingene fra dere.

Her på siden er det nå gitt informasjon fra styret i Faglig råd om utfordringene som har vært, og vi har brukt tid på å finne rollen vi skal ha, forståelse av mandat og hvordan vi skal løse oppgavene vi er valgt til.
Gjennom drøftinger vi har hatt med både KS, Utdanningsdirektoratet og Statped bestemte vi oss for å fortsette frem til årsmøtet 2018.
Vi opplever at vi er kommet godt i gang med samarbeidet med nevnte aktører og at vi får bidratt til å sette PPT på kartet. Vi opplever at vi blir lyttet til og at det er vilje til samarbeid. Vi viser til ytterligere informasjon i referater fra styremøtene og deltakelse Faglig råd sine representanter har hatt i ulike samarbeid. Dette ligger under referat til høyre på siden.

Som nevnt har en av utfordringen vår vært å nå ut til dere med informasjon. Dette er nå i orden, og vi håper på stort engasjement på nettsiden vår.

Styret i Faglig råd opplever mange reaksjoner på høringssvaret på Ekspertutvalget til Nordahl sin rapport.
Høringssvaret er levert på vegne av styret i Faglig råd, ikke på vegne av PPT for hele Norge. Faglig råd er ikke høringsinstans for rapporten, noe derimot alle PPT-kontor er. Derfor ble det ikke sendt ut noe forslag til høring til alle PPT-kontor fra oss i Faglig råd.

Vi valgte å levere inn skriftlige innspill på de punktene i rapporten hvor vi i styret for Faglig råd kunne gi en felles uttalelse. De punktene vi ikke har valgt å kommentere blir tatt videre fra egne kontor/kommuner.
Alle kommuner er høringsinstans, og vi i styret for Faglig råd håper at de fleste benytter anledningen til å gi høringssvar gjennom sine kommuner.

Informasjon fra styret i Faglig råd

Informasjon om Faglig råd:

Styret i Faglig råd har siden valget brukt tid på å konstituere seg. Dette skyldes at det formelle rundt særlig økonomi og hjemmeside har vært krevende å ta over. Det ble besluttet på årsmøtet 2016 å halvere antall medlemmer i styret for Faglig råd, og vi har hatt utfordringer ved at flere av medlemmene har gått over til nye stillinger, og er ikke lengre tilknyttet PPT.

Vi har jobbet for å finne en arbeidsform og et realistisk nivå for at oppgavene skal være overkommelig for oss i styret.

En annen viktig sak er at vi ser at de ulike ledernettverkene i Norge fungerer ulikt, og dette gir utfordringer med hvordan vi i styret i Faglig råd skal jobbe med saker og tema som berører oss i PPT i det ganske land.

Vi har brukt tid på å se på hvilken funksjon og rolle vi i Faglig råd skulle ha, og etablere samhandlingsrelasjoner med aktuelle samarbeidspartnere. Vi ser behovet for å være et bindeledd mellom PPT og sentrale aktører som Udir, Statped og KS. Det siste året har vi etablert et godt samarbeid med nevnte aktører.

Vi har deltatt i referansegruppen til Ekspertutvalget til Nordahl og høringssvar til rapporten.
Vi deltar i planlegging av den nasjonale nettverkskonferansen sammen med Statped til høsten.
Videre blir vi involvert i arbeid sammen med KS og Udir, med særlig fokus på kvalitetskriteriene og kompetanseutvikling for PPT. Faglig råd er invitert til et planleggingsmøte angående arbeid med en helhetlig plan for kvalitetsutvikling i PPT.

Vi beklager at det har tatt tid med informasjon ut til dere, men det har vært en krevende prosess for det nye styret å ta over. Vi opplever nå at vi er i god driv og har et ønske om at dette skal fortsette.

Vi oppfordrer dere til å lese i referatene på siden her for å få mer detaljert innsikt og informasjon om hva vi har jobbet med.

Vi vil avholde årsmøte i september 2018. Vi vil ha behov for at dere nå er behjelpelige med rekruttering.