Informasjon om høringssvar fra styret i Faglig råd til Nordahl sin rapport

Det er flott at det er engasjement, og vi i styret for Faglig råd setter pris på tilbakemeldingene fra dere.

Her på siden er det nå gitt informasjon fra styret i Faglig råd om utfordringene som har vært, og vi har brukt tid på å finne rollen vi skal ha, forståelse av mandat og hvordan vi skal løse oppgavene vi er valgt til.
Gjennom drøftinger vi har hatt med både KS, Utdanningsdirektoratet og Statped bestemte vi oss for å fortsette frem til årsmøtet 2018.
Vi opplever at vi er kommet godt i gang med samarbeidet med nevnte aktører og at vi får bidratt til å sette PPT på kartet. Vi opplever at vi blir lyttet til og at det er vilje til samarbeid. Vi viser til ytterligere informasjon i referater fra styremøtene og deltakelse Faglig råd sine representanter har hatt i ulike samarbeid. Dette ligger under referat til høyre på siden.

Som nevnt har en av utfordringen vår vært å nå ut til dere med informasjon. Dette er nå i orden, og vi håper på stort engasjement på nettsiden vår.

Styret i Faglig råd opplever mange reaksjoner på høringssvaret på Ekspertutvalget til Nordahl sin rapport.
Høringssvaret er levert på vegne av styret i Faglig råd, ikke på vegne av PPT for hele Norge. Faglig råd er ikke høringsinstans for rapporten, noe derimot alle PPT-kontor er. Derfor ble det ikke sendt ut noe forslag til høring til alle PPT-kontor fra oss i Faglig råd.

Vi valgte å levere inn skriftlige innspill på de punktene i rapporten hvor vi i styret for Faglig råd kunne gi en felles uttalelse. De punktene vi ikke har valgt å kommentere blir tatt videre fra egne kontor/kommuner.
Alle kommuner er høringsinstans, og vi i styret for Faglig råd håper at de fleste benytter anledningen til å gi høringssvar gjennom sine kommuner.

Informasjon fra styret i Faglig råd

Informasjon om Faglig råd:

Styret i Faglig råd har siden valget brukt tid på å konstituere seg. Dette skyldes at det formelle rundt særlig økonomi og hjemmeside har vært krevende å ta over. Det ble besluttet på årsmøtet 2016 å halvere antall medlemmer i styret for Faglig råd, og vi har hatt utfordringer ved at flere av medlemmene har gått over til nye stillinger, og er ikke lengre tilknyttet PPT.

Vi har jobbet for å finne en arbeidsform og et realistisk nivå for at oppgavene skal være overkommelig for oss i styret.

En annen viktig sak er at vi ser at de ulike ledernettverkene i Norge fungerer ulikt, og dette gir utfordringer med hvordan vi i styret i Faglig råd skal jobbe med saker og tema som berører oss i PPT i det ganske land.

Vi har brukt tid på å se på hvilken funksjon og rolle vi i Faglig råd skulle ha, og etablere samhandlingsrelasjoner med aktuelle samarbeidspartnere. Vi ser behovet for å være et bindeledd mellom PPT og sentrale aktører som Udir, Statped og KS. Det siste året har vi etablert et godt samarbeid med nevnte aktører.

Vi har deltatt i referansegruppen til Ekspertutvalget til Nordahl og høringssvar til rapporten.
Vi deltar i planlegging av den nasjonale nettverkskonferansen sammen med Statped til høsten.
Videre blir vi involvert i arbeid sammen med KS og Udir, med særlig fokus på kvalitetskriteriene og kompetanseutvikling for PPT. Faglig råd er invitert til et planleggingsmøte angående arbeid med en helhetlig plan for kvalitetsutvikling i PPT.

Vi beklager at det har tatt tid med informasjon ut til dere, men det har vært en krevende prosess for det nye styret å ta over. Vi opplever nå at vi er i god driv og har et ønske om at dette skal fortsette.

Vi oppfordrer dere til å lese i referatene på siden her for å få mer detaljert innsikt og informasjon om hva vi har jobbet med.

Vi vil avholde årsmøte i september 2018. Vi vil ha behov for at dere nå er behjelpelige med rekruttering.

Hvorfor satse på pedagogisk-psykologisk tjeneste?

Oslo Plaza130 ansatte i PP-tjenesten var samlet i Oslo 20. september til konferansen med den lett provoserende tittelen: Hvorfor satse på pedagogisk-psykologisk tjeneste?

Konferansen ble åpnet av Birgitte Jordal,  statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Faglig råds første styreleder Asbjørn Langås fulgte opp med innlegget: Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt?

Fagmiljøet ga uttrykk for at denne typen konferanse og møtested er viktige forum for den faglige utviklingen av PP-tjenesten.

Alle foredragene er gjort tilgjengelig på denne siden.

 

Hvem skal trøste Knøttet?

debatt_aftenposten.2016 17333816. februar ble debattinnlegget under publisert i Aftenposten. Debattinnlegget var skrevet av leder for Faglig råd, Asbjørn Langås.

Skolepolitikk. Det trengs bred og god kompetanse for å løse utfordringer knyttet til barn og unges skolegang og psykiske helse. PP-tjenesten leverer gode tjenester på dette området. Hvorfor vil kunnskapsministeren fryse videre- og etterutdanningsmidlene til PP-tjenesten?

Fortsett å lese Hvem skal trøste Knøttet?

Mobbefri skole i Buskerud, en mulighet?

Leder for Faglig råd for ppt deltok 28. april på et debattmøte i Drammensbiblioteket om mobbing.  Buskerud fylkeskommune ved Mobbeombudet, Fylkesmannen i Buskerud og KS Buskerud samarbeidet om å arrangere møtet med utgangspunkt i utredningen  fra Djupedalsutvalget, NOU 15:2.

Debattmøtet ble streamet og er nå lagt ut på Youtube.

Pressemelding – Djupedalutvalget foreslår 300 nye stillinger i PP-tjenesten

Utvalgsleder Øystein Djupedal og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

I meldingen «Å høre til» fremhever Djupedalutvalget at PP-tjenesten med sin spesialistkompetanse er en viktig del av skoleeierens støttesystem i kampen mot mobbing. PP-tjenesten har en viktig rolle i å bistå skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å bygge gode psykososiale læremiljøer. Utvalget vil ha en satsing på Inkluderende skole og foreslår at PP-tjenesten får en sentral rolle. For å styrke PP-tjenesten mener utvalget at det må gjøres en satsning på nasjonalt nivå gjennom å tilføre 300 nye stillinger til PP-tjenesten. Videre ber de Kunnskapsdepartementet om å utrede veiledende normer for bemanning i PP-tjenesten.

Faglig råd for PP-tjenesten støtter Djupedalutvalgets presiseringer av PP-tjenestens sentrale rolle i arbeidet med bygge gode og mobbefrie skoler. Vi er også glade for at utvalget ser behovet for økt bemanning i PP-tjenesten.

Toppmøte om lese- og skrivevansker

Toppmøtet om lese- og skrivevansker

Statsminister Erna Solberg inviterte Faglig råd for PP-tjenesten til toppmøte om lese- og skrivevansker 24. november. Det er svært gledelig at regjeringen prioriterer dette viktige temaet. 

På møtet deltok også kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Andre deltagere var forskere og representanter fra ulike fagmiljø, og ungdom med dysleksi. 

Faglig råd for PP-tjenesten er svært glad for at regjeringen ser behovet for en helhetlig tenkning knyttet til lese- og skrivevansker. At det ble arrangert et slikt møte er et skritt i riktig retning.

Vi håper dette møtet bare er begynnelsen og at flere tiltak vil presenteres fra regjeringen.

Styreleder for Faglig råd for PP-tjenesten Asbjørn Langås deltok på toppmøtet.

regjeringens nettsider finner du mer om møtet.

Nyhetsbrev november 2014 – Til alle ansatte i PP-tjenesten

Jeg vil først takke for tillitten som ble vist meg da jeg valgt som leder av Faglig råd for PP-tjenesten. Stiftelseskonferansen i september ble en suksess, og mange satte pris på å møte kolleger fra hele landet. Jobben med å etablere rådet fortsetter. Det er mange ting som skal på plass. Organisasjonen må bygges, og vi må etablere strukturer for informasjon og kommunikasjon slik at vi kan få til gode informasjon- og meningsutvekslinger oss imellom. I første omgang løser vi dette med dette nyhetsbrevet vi sender ut til alle valgte fylkeskontakter med vara, og ber om at det distribueres videre til alle PP-kontorer i fylkene. I tillegg legges det ut på nettsiden www.fagligppt.no. Vi arbeider samtidig med en teknisk løsning for å lage en felles e-postliste for alle ansatte i PP-tjenesten. Kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Fortsett å lese Nyhetsbrev november 2014 – Til alle ansatte i PP-tjenesten