Om Rådet

Faglig råd for PP-tjenesten  skal være en landsdekkende organisasjon for PP-tjenesten.

Rådets formål: Aktivt medvirke til en fremtidsrettet utvikling i PP-tjenesten gjennom:

  • Styrket dialog og samhandling mellom PPT og sentrale aktører innen opplæring.
  • Fremme god kvalitet i tjenesten og profesjonsutøvelsen.
  • Gi inspirasjon, utveksle erfaringer og bidra til økt kompetanse- og organisasjonsutvikling.
  • Skape en mer enhetlig forståelse i vurdering og tilråing slik at likeverdighetsprinsippet ivaretas.
  • Være en høringsinstans i forhold som omhandler PP-tjenesten og andre sentrale beslutningen innenfor opplæringssektoren

Bakgrunn
De siste årene har det ikke eksistert noen nasjonal overbygning for PP-tjenesten. Initiativet til Rådet kommer fra ledere som lenge har savnet en slik samlende enhet. Vi ønsker å danne en organisasjon som kan representere alle landets PP-kontorer og være en tydelig stemme i debatten og en aktiv medspiller i utformingen av fremtidens PP-tjeneste.

Det hele startet med at Siri Svenkerud, leder av Skien PPT, høsten 2012 stilte en del spørsmål til PP-lederne i kommunegruppe 13. Da vi på denne måten hadde etablert kontakt med hverandre på mail, bestemte vi oss for å møtes i forbindelse med den årlige PP-konferansen. 28.11.12 møttes 28 PP-ledere. I møtet var det stor enighet om å etablere et interimsstyre som skulle jobbe for å etablere et nasjonalt forum for PPT. 10 personer ble valgt inn i interimsstyret. Det ble bestemt at interimsstyret skulle utarbeide konkrete planer for formell etablering av en organisasjon.

Formål og fremdrift

Vi ønsker å skape en demokratisk organisasjon med et landsrepresentativt styre. Vi ønsker ikke å være en fagforening, men å jobbe fagpolitisk og strategisk for å fremme kvalitet i tjenesten, med klar lojalitet til de forventninger, føringer og lovkrav som er til tjenesten.

Vedtekter finner du her