Nyhetsbrev november 2014 – Til alle ansatte i PP-tjenesten

Jeg vil først takke for tillitten som ble vist meg da jeg valgt som leder av Faglig råd for PP-tjenesten. Stiftelseskonferansen i september ble en suksess, og mange satte pris på å møte kolleger fra hele landet. Jobben med å etablere rådet fortsetter. Det er mange ting som skal på plass. Organisasjonen må bygges, og vi må etablere strukturer for informasjon og kommunikasjon slik at vi kan få til gode informasjon- og meningsutvekslinger oss imellom. I første omgang løser vi dette med dette nyhetsbrevet vi sender ut til alle valgte fylkeskontakter med vara, og ber om at det distribueres videre til alle PP-kontorer i fylkene. I tillegg legges det ut på nettsiden www.fagligppt.no. Vi arbeider samtidig med en teknisk løsning for å lage en felles e-postliste for alle ansatte i PP-tjenesten. Kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Det er svært gledelig at vi er blitt lagt merke til av mange. Styret for faglig råd er allerede blitt invitert inn i samarbeid med mange institusjoner. Vi er blant annet blitt kontaktet av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Statped og Barneombudet. Nedenfor finner du informasjon om gjennomførte og planlagte aktiviteter for Faglig råd for PP-tjenesten.

Toppmøte om lese- og skrivevansker

Faglig råd for PP-tjenesten er invitert til Statsminister Erna Solbergs Toppmøte om lese- og skrivevansker, 24. november kl. 13.30-15.30. På møtet deltar også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. I tillegg er aktuelle forskere og representanter fra blant annet skoler invitert. En del av de som kommer vil også være ”vanlige folk”, ungdom som selv har slitt/sliter med å lære seg å lese og skrive, og kan fortelle litt om sine erfaringer.

Målet med møtet er å få fokus på temaet, men også å få gode innspill til hva skolen kan gjøre for å fange opp flere elever tidlig og hvordan man best tilpasser undervisning og læring.

Kompetanse- og kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Faglig råd for PP-tjenesten er invitert til Utdanningsdirektoratet 11. november. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å ta opp behovet for veiledende kompetanse- og kvalitetskriterier med KS og vurdere ulike tilnærminger som eventuelt kan synliggjøre hvilken kompetanse og kriterier for god tjenesteyting som kan forventes innenfor dagens mandat og oppgaver til PP-tjenesten. Arbeidet med veiledende kvalitetskriterier tar utgangspunkt i opplæringsloven og forventninger knyttet til PP-tjenesten beskrevet i Meld.St 18 (2010-2011). Hovedområdene fra Meld.St 18 er

  • PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng
  • PP-tjenesten arbeider forebyggende og er tettere på
  • PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole
  • PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste

Styringsgruppe SEVU-PPT

Statped har invitert Faglig råd for PP-tjenesten til styringsgruppe for SEVU-PPT.

Første møte i styringsgruppa er 18. november

Landskonferansen for PP-tjenesten

Også i år vil Faglig råd for PP-tjenesten stille på landskonferansen 10. november.

Vi vil ha egen stand, hvor vi vil informere om arbeidet vårt så langt. Dessuten vil vi gjerne ta imot innspill på de prosessene som er i gang knyttet til PP-tjeneste. I tillegg vil vi gjerne høre dine forventninger til hva Faglig råd for PP-tjenesten skal ha fokus på.

Formell organisasjon

Faglig råd for PP-tjenesten er nå formelt registrert i Brønnøysundregistrene. Det betyr at vi har fått et organisasjonsnummer: 914 342 759

Dermed kunne vi opprette en bedriftskonto for Faglig råd for PP-tjenesten.

Kontonummer: 9538 05 52346

Styremøte

Styret for Faglig råd for PP-tjenesten vi ha sitt første styremøte i Oslo 14 – 15 januar 2015. Det har ikke vært praktisk mulig å gjennomføre dette på et tidligere tidspunkt ettersom det har vært en forutsetning at alle styremedlemmene skal være tilstede på første styremøte. Styre har allikevel hatt mye kontakt per e-post og telefon.

Innspill til styret

Styret for Faglig råd for PP-tjenesten tar gjerne imot innspill til de ulike møtene, og til andre forhold som dere mener vi bør være opptatt av. Send e-post til leder eller styremedlemmer.

Styre for Faglig råd for PP-tjenesten

Asbjørn Langås asbjorn.langas@ppt-ot.no

Anne Lium Berger anne.lium.berger@tromsfylke.no

Annikken Louise Sunde annikken.sunde@kristiansand.kommune.no

Aase Alme aase.alme@vestnes.kommune.no

Bjørg Klokk bjorg.klokk@stavanger.kommune.no

Frank Olsen frank.olsen@ppdvl.no

Guro Tendal gute@fredrikstad.kommune.no

Merete N. Kleveland Merete.Nilsson.Kleveland@melhus.kommune.no

Trygve Stensland trygve.stensland@hoyanger.kommune.no

Turid Fauske tfa@ringsaker.kommune.no

Med vennlig hilsen

Asbjørn Langås

Faglig råd for PP-tjenesten

Les Nyhetsbrev november 2014 som pdf.