Pressemelding – Djupedalutvalget foreslår 300 nye stillinger i PP-tjenesten

Utvalgsleder Øystein Djupedal og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

I meldingen «Å høre til» fremhever Djupedalutvalget at PP-tjenesten med sin spesialistkompetanse er en viktig del av skoleeierens støttesystem i kampen mot mobbing. PP-tjenesten har en viktig rolle i å bistå skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å bygge gode psykososiale læremiljøer. Utvalget vil ha en satsing på Inkluderende skole og foreslår at PP-tjenesten får en sentral rolle. For å styrke PP-tjenesten mener utvalget at det må gjøres en satsning på nasjonalt nivå gjennom å tilføre 300 nye stillinger til PP-tjenesten. Videre ber de Kunnskapsdepartementet om å utrede veiledende normer for bemanning i PP-tjenesten.

Faglig råd for PP-tjenesten støtter Djupedalutvalgets presiseringer av PP-tjenestens sentrale rolle i arbeidet med bygge gode og mobbefrie skoler. Vi er også glade for at utvalget ser behovet for økt bemanning i PP-tjenesten.