Velkommen til Faglig råd for PP-tjenesten

Faglig råd for PP-tjenesten skal være en landsdekkende organisasjon for ledere og ansatte i PP-tjenesten. Rådets formål er å skape og koordinere utvikling i PP-tjenesten gjennom:

  • Styrket dialog og samhandling mellom PPT og sentrale aktører innen opplæring
  • Søke å gi inspirasjon, utveksle erfaringer og bidra til økt kompetanse- og organisasjonsutvikling internt og eksternt
  • Skape en mer enhetlig forståelse i vurdering og tilråing slik at likeverdighetsprinsippet ivaretas.
  • Fremme god kvalitet og utvikling av profesjonsutøvelsen.
  • Være en høringsinstans i forhold som omhandler PP-tjenesten og andre sentrale beslutningen innenfor opplæringssektoren