Vedtekter

Vedtekter for Faglig råd for PP-tjenesten 2018

Gjeldene vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 9. september 2014, med revisjon på årsmøtet 20.september 2016 og på årsmøtet 17. september 2018.

Gjeldende vedtekter

§1 Formål

Faglig råd for PP-tjenesten er en landsdekkende organisasjon for alle PP-tjenester i Norge.

Faglig råd for PP-tjenesten har som formål å skape og koordinere nasjonal og fremtidsrettet utvikling i PP-tjenesten gjennom:

 • Styrket dialog og samhandling mellom PPT og sentrale aktører innen opplæring.
 • Gi inspirasjon, utveksle erfaringer og bidra til økt kompetanse- og organisasjonsutvikling både internt og eksternt.
 • Skape en mer enhetlig forståelse i vurdering og tilrådning, slik at likeverdighetsprinsippet ivaretas overfor barn/elever.
 • Fremme god kvalitet og utvikling av profesjonsutøvelsen.
 • Være en høringsinstans i forhold som omhandler PP-tjenesten og andre sentrale beslutningen innenfor opplæringssektoren.

§2 Organisatorisk tilknytning

Faglig råd for PP-tjenesten er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§3 Medlemskap

PP- tjenester, både kommunale og fylkeskommunale, kan være medlemmer.

§4 Kontingent

Kontingenten på kr 1000,- følger kalenderåret og skal betalest innen 1.mars.

§5 Stemmerett og valgordning

Hvert fylke utpeker to representanter til årsmøte. Det er det enkelte fylkets PP-ledernettverk som velger sine to representanter.

Det er PP-ledere som kan velges som representanter

Alle representantene er stemmeberettiget. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

§6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i september måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes i forkant av nettverkskonferansen.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle valgte representantene har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det

§7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle årsmelding
 • Behandle regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta budsjett
 • Gjennomføre valg av styret
 • Velge valgkomité
 • Velge revisor

 §8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

§9 Valg av styremedlemmer

Styret i Faglig råd for PP-tjenesten skal bestå av en representant fra regionene Nord, Sør, Øst, Vest og Midt. Det skal også velges en vara til styremedlemmet fra hver region. Styreleder velges blant styremedlemmene. Til sammen 5 styremedlemmer.

Hver representant har personlig vararepresentant. Ved bortfall av representant eller vararepresentant, har valkomiteen sin representant i regionen ansvar for å erstatte disse.

Med regioner menes i denne forbindelse:

 • Nord bestående av fylkene Finnmark, Nordland og Troms
 • Midt bestående av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal
 • Vest bestående av fylkene Vestland, Rogaland og Agder
 • Sør bestående av fylkene Telemark og Vestfold
 • Øst bestående av fylkene Innlandet og Viken

Valgkomiteen skal bestå av en PP-leder fra hver region. Valgkomiteen har som oppgave å innstille en representant, med vara, fra hver region til styre. Valgkomiteen skal også finne kandidater til neste periodes valgkomite. I tillegg skal valgkomiteen finne en kandidat til vervet som styreleder.

Styremedlemmene og valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.

§10 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv, bortsett fra leder som velges på årsmøtet. Det velges nestleder, kasserer og sekretær.

Styrerepresentanten for regionen har ansvar for å holde PP-ledernettverkene i egen region informert, i tillegg til informasjonsflyt på hjemmesiden til Faglig råd.

Styrets oppgaver:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppfylle formålsbestemmelsene for Faglig råd for PP-tjenesten
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere foreningen utad
 • Styret skal holde møte minimum en gang i halvåret
 • Styret arbeider for å kunne komme med innspill til Statped i forhold til nettverkskonferansen.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§11 Styremedlemmers godtgjørelse

Leder av Faglig råd får et honorar på 10 000 kr for arbeidet. De øvrige styremedlemmer får dekket reise og opphold ved styremøter og representasjon.

§12 Signatur

Styrets leder og ett styremedlem forplikter Faglig råd for PP-tjenesten med signatur.

§13 Regnskap og revisjon

Rådets regnskapsår skal falle sammen med kalenderåret.  Regnskapet for hvert år skal være avsluttet innen 15.mars det påfølgende år.

Regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

§14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§15 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle veldedige formål eller organisasjoner i tråd med det formål Faglig råd for PP-tjenesten arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

___________________________________________________________________________