Hvorfor satse på pedagogisk-psykologisk tjeneste?

Oslo Plaza130 ansatte i PP-tjenesten var samlet i Oslo 20. september til konferansen med den lett provoserende tittelen: Hvorfor satse på pedagogisk-psykologisk tjeneste?

Konferansen ble åpnet av Birgitte Jordal,  statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Faglig råds første styreleder Asbjørn Langås fulgte opp med innlegget: Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt?

Fagmiljøet ga uttrykk for at denne typen konferanse og møtested er viktige forum for den faglige utviklingen av PP-tjenesten.

Alle foredragene er gjort tilgjengelig på denne siden.

 

Hvem skal trøste Knøttet?

debatt_aftenposten.2016 17333816. februar ble debattinnlegget under publisert i Aftenposten. Debattinnlegget var skrevet av leder for Faglig råd, Asbjørn Langås.

Skolepolitikk. Det trengs bred og god kompetanse for å løse utfordringer knyttet til barn og unges skolegang og psykiske helse. PP-tjenesten leverer gode tjenester på dette området. Hvorfor vil kunnskapsministeren fryse videre- og etterutdanningsmidlene til PP-tjenesten?

Fortsett å lese Hvem skal trøste Knøttet?

Mobbefri skole i Buskerud, en mulighet?

Leder for Faglig råd for ppt deltok 28. april på et debattmøte i Drammensbiblioteket om mobbing.  Buskerud fylkeskommune ved Mobbeombudet, Fylkesmannen i Buskerud og KS Buskerud samarbeidet om å arrangere møtet med utgangspunkt i utredningen  fra Djupedalsutvalget, NOU 15:2.

Debattmøtet ble streamet og er nå lagt ut på Youtube.

Pressemelding – Djupedalutvalget foreslår 300 nye stillinger i PP-tjenesten

Utvalgsleder Øystein Djupedal og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

I meldingen «Å høre til» fremhever Djupedalutvalget at PP-tjenesten med sin spesialistkompetanse er en viktig del av skoleeierens støttesystem i kampen mot mobbing. PP-tjenesten har en viktig rolle i å bistå skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å bygge gode psykososiale læremiljøer. Utvalget vil ha en satsing på Inkluderende skole og foreslår at PP-tjenesten får en sentral rolle. For å styrke PP-tjenesten mener utvalget at det må gjøres en satsning på nasjonalt nivå gjennom å tilføre 300 nye stillinger til PP-tjenesten. Videre ber de Kunnskapsdepartementet om å utrede veiledende normer for bemanning i PP-tjenesten.

Faglig råd for PP-tjenesten støtter Djupedalutvalgets presiseringer av PP-tjenestens sentrale rolle i arbeidet med bygge gode og mobbefrie skoler. Vi er også glade for at utvalget ser behovet for økt bemanning i PP-tjenesten.

Toppmøte om lese- og skrivevansker

Toppmøtet om lese- og skrivevansker

Statsminister Erna Solberg inviterte Faglig råd for PP-tjenesten til toppmøte om lese- og skrivevansker 24. november. Det er svært gledelig at regjeringen prioriterer dette viktige temaet. 

På møtet deltok også kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Andre deltagere var forskere og representanter fra ulike fagmiljø, og ungdom med dysleksi. 

Faglig råd for PP-tjenesten er svært glad for at regjeringen ser behovet for en helhetlig tenkning knyttet til lese- og skrivevansker. At det ble arrangert et slikt møte er et skritt i riktig retning.

Vi håper dette møtet bare er begynnelsen og at flere tiltak vil presenteres fra regjeringen.

Styreleder for Faglig råd for PP-tjenesten Asbjørn Langås deltok på toppmøtet.

regjeringens nettsider finner du mer om møtet.

Nyhetsbrev november 2014 – Til alle ansatte i PP-tjenesten

Jeg vil først takke for tillitten som ble vist meg da jeg valgt som leder av Faglig råd for PP-tjenesten. Stiftelseskonferansen i september ble en suksess, og mange satte pris på å møte kolleger fra hele landet. Jobben med å etablere rådet fortsetter. Det er mange ting som skal på plass. Organisasjonen må bygges, og vi må etablere strukturer for informasjon og kommunikasjon slik at vi kan få til gode informasjon- og meningsutvekslinger oss imellom. I første omgang løser vi dette med dette nyhetsbrevet vi sender ut til alle valgte fylkeskontakter med vara, og ber om at det distribueres videre til alle PP-kontorer i fylkene. I tillegg legges det ut på nettsiden www.fagligppt.no. Vi arbeider samtidig med en teknisk løsning for å lage en felles e-postliste for alle ansatte i PP-tjenesten. Kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Fortsett å lese Nyhetsbrev november 2014 – Til alle ansatte i PP-tjenesten

Hvorfor trenger Norge et Faglig råd for PP-tjenesten?

LogoSituasjonen for PPT i dagens Norge:

 1. Mange til dels små kontorer med få fagpersoner
 2. Store variasjoner i andel barn/unge som får vedtak om spes.ped hjelp eller spesial undervisning i de ulike kommunene.
 3. Fylkeskommunale ledernettverk
 4. Ingen struktur som muliggjør samhandling og kommunikasjon på nasjonalt nivå.

Stortingsmelding 18 Læring og felleskap beskriver en PP-tjenesten som befinner seg i et krysspress mellom ulike aktører med til dels motstridende forventninger og krav. Meldinga setter opp tydelige forventninger om at PP-tjenesten skal vri sine tjenester mot mer systemrettet og forebyggende arbeid. PP-tjenesten skal tetter på, i den forstand at det skal kunne ytes veiledning og oppfølging til barnehager og skoler, uten at det nødvendigvis utarbeides sakkyndig vurdering.  Meldinga skisser også at det skal utarbeides en strategi for et permanent system for kompetanseutvikling for PPT.

På mange måter kan man si at PPT befinner seg i et paradigmeskifte. Vi er mange som ønsker å bidra til den tjenesteutviklingen våre styringsdokumenter skisserer. Samtidig har vi en historie, kultur og ikke minst forventninger rundt oss, som gjør endringen krevende.  Det er spesielt krevende for små og spredte enheter å få dette til på en god måte.

Det er i dette landskapet PP-ledere over hele landet ønsker sen en sammenslutning – en organisasjon der sentrale tema for vår tjeneste- og kompetanseutvikling kan settes på dagsorden.

Vi mener at et Faglig råd for PP-tjenesten kan bidra til:

 • Mer kommunikasjon og samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå
 • Ivareta god kommunikasjon med sentrale aktører innenfor opplæringssektoren
 • Bedre muligheter for jobbe mer enhetlig med kompetanse- og tjenesteutvikling
 • Mer enhetlig utøvelse av vårt faglige skjønn
 • Mer aktiv medvirkning fra tjenesten i utviklingen av vår profil
 • En mer synlig tjeneste i den offentlige debatten – være en stemme for PPT og våre brukere
 • Økt bevissthet om tjenestens rolle og funksjon