Vedtekter

Utkast til vedtekter for Faglig råd for PP-tjenesten

Vedtektene utarbeides av interimstyret og skal vedtas i forbindelse med formell etablering av Rådet 9. september 2014

§1 Formål

Faglig råd for PP-tjenesten (senere kalt Rådet) er en landsdekkende organisasjon for alle PP-tjenester  i Norge.

Rådets formål er:

Skape og koordinere nasjonal og fremtidsrettet utvikling i PP-tjenesten gjennom:

  • Styrket dialog og samhandling mellom PPT og sentrale aktører innen opplæring.
  • Søke å gi inspirasjon, utveksle erfaringer og bidra til økt kompetanse- og organisasjonsutvikling internt og eksternt.
  • Skape en mer enhetlig forståelse i vurdering og tilråing slik at likeverdighetsprinsippet ivaretas.
  • Fremme god kvalitet og utvikling av profesjonsutøvelsen.
  •  Være en høringsinstans i forhold som omhandler PP-tjenesten og andre sentrale beslutningen innenfor opplæringssektoren

§2 Medlemskap

PP-tjenester, både kommunale og fylkeskommunale, kan være medlemmer.

§3 Kontingent

Alle medlemmer betaler en årlig kontingent. Kontingent for tjenestene  beregnes utfra antall ansatte.

§4 Økonomisk grunnlag

Rådet får sine inntekter gjennom medlemskontingent og evt. støtte fra offentlige instanser.

§5 Valg av styremedlemmer

Rådets styre består av representanter fra de regionale arbeidsutvalgene som består av èn representant fra hvert av fylkenes PP-lederforum.  Nord, Midt og Vest har to representanter hver, SørØst har fire. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Det sikres kontinuitet ved å velge inn halvparten av medlemmene hvert år. Første valg (2014) velges halvparten av medlemmene for tre år.

§ 6 Daglig drift

Rådet drives av styret. Styret konstituerer seg selv. Det velges leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret møtes minimum en gang i året. Styret er beslutningsdyktig dersom minimum 6 av 10 medlemmer er tilstede.  Uenighet avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved evt stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.

§ 7 Signatur

Styrets leder og ett styremedlem forplikter Rådet med signatur.

§8  Regnskap og revisjon

Rådets regnskapsår skal falle sammen med kalenderåret.  Regnskapet for hvert år skal være avsluttet innen 15.mars det påfølgende år.

 Regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.